תנאי שימוש

האמור נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

כללי

מערכת eVote הכוללת את כל אתרי האינטרנט הציבוריים והתוכנה הנמצאים תחת כתובת www.eVote.co.il שייכים ומתופעלים ע"י דיבי מערכות.

הסכם זה של תנאי שירות ("ההסכם") מסדיר את השימוש של הלקוח במערכת eVote. באמצעות שימוש ו/או גישה למערכת eVote, הלקוח מסכים להיות מחויב בהסכם זה. אם הלקוח אינו מסכים עם כל התנאים של הסכם זה, אזי הלקוח אינו מורשה להשתמש  ו/או לגשת למערכת eVote.

דיבי מערכות עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן וללא הודעה מוקדמת, ושינויים כאלה יכנסו לתוקף עם פרסומם ב-www.eVote.co.il.  באמצעות ו/או גישה למערכת eVote הלקוח מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של הסכם זה. חשוב! עליך לבדוק הסכם זה באופן קבוע כדי לוודא שהלקוח מודע לכל שינויי.

פרטיות

דיבי מערכות לא תערוך או תחשוף את המידע הפרטי של הלקוח או את התוכן הפרטי של הלקוח הקיים ברשומות eVote, למעט הסכמתך ש-דיבי מערכות תוכל לעשות זאת בהתאם למדיניות הפרטיות הנוכחית שלה או מתוך אמון שפעולה זו דרושה באופן סביר:
(א) לציות לכל החוקים המקומיים, כללים או תקנות;
(ב) לקיום הליך משפטי;
(ג) לאכיפת הסכם זה;
(ד) למתן תגובה על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים וכן,
(ה) כדי להגן על האינטרסים של דיבי מערכות או אחרים.

הלקוח מאשר ומסכים כי דיבי מערכות יוכל לגשת לכל תוכן, סטטיסטיקת נתונים וכלים אחרים במערכת eVote כנדרש לצורך זיהוי ופתירת בעיות טכניות או להגיב על תלונות השירות. הלקוח מאשר ומסכים כי עיבוד של מידע טכני מסוים עשוי להידרש מעט לעט.

הלקוח מאשר ומסכים כי דיבי מערכות אינה אחראית ולא נושאת באחריות למידע, התוכן, השימוש והנתונים שנאספו בכל צורה שהיא או/ו שנוצרו באמצעות מערכת eVote.

הגבלת אחריות

דיבי מערכות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם, הקשור לשימוש במערכת eVote, כולל נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מקריים שיכולים לנבוע משימוש במערכת eVote, כישלון מערכת eVote, או הפסקת גישה לאתר www.eVote.co.il. הגבלת אחריות זו תחול גם על כל אובדן של מידע, נתונים או/ו תוכן באמצעות כשלון מערכת eVote או הפרעה של שידור. דיבי מערכות לא תישא באחריות לכל נזק או אובדן הנובעים מגישה לא מורשית למידע, נתונים או שידור, לרבות, אך לא רק הפסד מוחשי או בלתי מוחשי של הכנסות, רווחים, נתונים או מידע.

הלקוח מסכים לכך שדיבי מערכות לא תשא באחריות לכל נזק הנובע מהפרעה, או השעיית מערכת eVote, ללא קשר לכך שכשלון מערכת eVote פורסם, מוצדק, מכוון, לא מכוון, או נובע מרשלנות.

הבהרה משפטית

דיבי מערכות מספקת את מערכת eVote "כפי שהיא" ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מרומזת, במידה המותרת על פי חוק. דיבי מערכות מתנערת מכל אחריות אחרת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, במפורש או במרומז הנובעת במהלך הקשר העיסקי או הביצועי בין הצדדים.

הלקוח מבין ומצהיר כי כל הנתונים, המידע או חומר אחר שנאסף במערכת eVote הינו באחריותך הבלעדית. דיבי מערכות אינה אחראית לאובדן כלשהו של נתונים או נזק למחשבים (של הלקוח או של בוחריך), נזק למערכות או נזק לציוד אחר הנגרם במהלך או לאחר השימוש במערכת eVote. הלקוח מבין ומסכים כי השימוש מערכת eVote נעשה על אחריותך ובשיקול דעתך בלבד.
 
איסור מכירה חוזרת של השירות

הזכות לשימוש במערכת eVote ניתנת על בסיס לא בלעדי, וחל עליך איסור למכור את כל או חלק כלשהו ממערכת eVote או את השימוש בה. הלקוח מסכים לא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור את: מערכת eVote, דוחות, קבצים או נתונים, או את המשתמש של הלקוח או את הפרטי הגישה של הלקוח למערכת eVote לכל אדם או גוף שאינו רשום או מורשה. הפרה או חשד לאיסורים אלו יהיו עילה להפסקה מיידית של השימוש והגישה של הלקוח למערכת eVote, לקבצים ולנתונים המאוחסנים בה. בהתאם לנסיבות, עשויות הפרות אלה להיות עילה לתביעה משפטית ע"י דיבי מערכות.

אחסון נתונים

הלקוח מבין ומסכים כי כל הנתונים שנאספו באמצעות מערכת eVote יאוחסנו בשרתי דיבי מערכות. דיבי מערכות אינה אחראית למחיקה או לכשל באחסון נתונים או מידע אחר שהוכנס על ידך למערכת eVote. דיבי מערכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לקבוע גבול עליון על כמות הזיכרון ומספר הרשומות הניתנות לאחסן על ידי מערכת eVote ללא הודעה מוקדמת.

התנהגות המשתמש

הלקוח מסכים לציית לכל הסטנדרטים תוכנה דיבי מערכות החלים המקומי, המדינה, החוקים הלאומיים והבינלאומיים ותקנות השימוש של הלקוח מערכת eVote, והלקוח מסכים שלא להפריע לשימוש ולהנאה פשוט הצבעתם של משתמשים אחרים. הלקוח מסכים להיות האחראי הבלעדי לכל הפעולות ותוכן ערכי פשוט דרך ההצבעה.

הלקוח מסכים:
(1) לא להשתמש במערכת eVote למטרות לא חוקיות;
(2) לא להשתמש במערכת eVote למשלוח מכתבי שרשרת, דואר זבל, דואר בלתי חוקי לפניות (מסחרית או אחרת) או תקשורת בלתי חוקית מכל סוג שהיא.
(3) לא להשתמש במערכת eVote למשלוח הודעות דוא"ל ו/או SMS (מסרוני טלפוניה) ללא הסכמת הנמענים או באם לא הופצה הודעה מוקדמת. באם נמען ביקש לא לקבל הודעות ממערכת eVote, מחובתך להסירו מרשימת התפוצה.
(4) לציית לכל התקנות, המדיניות והנהלים של רשתות דרכם הלקוח ובוחריך יתחברו למערכת eVote. הלקוח מסכים לא לפרסם, לקדם או להעביר באמצעות מערכת eVote חומר בלתי חוקי, מטריד, מוציא דיבה, פוגעני, מאיים, מזיק, וולגרי, מגונה, מכיל שנאה, גזענות, אתני או מעורר התנגדות מכל סוג או אופי. כמו כן הלקוח מסכים שלא להעביר או לפרסם כל חומר מעודד התנהגות העלולה להוות עבירה פלילית, להסיר אחריות אזרחית או להפר כל חוק או/ו תקנה – מקומי או/ו לאומי או/ו בינלאומי. דיבי מערכות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום באופן מיידי את הגישה של הלקוח באם תעשה שימוש או תנהג שלא על פי הסכם זה.

שיפוי

הלקוח מסכים שדיבי מערכות לא תהיה אחראית בגין כל תביעה, נזק, או דמי תביעה הנובעים מהפרה של הלקוח של לסכם זה, להפרת מדיניות הפרטיות או ההפרה על זכויות של צד שלישי כתוצאה מן השימוש של הלקוח במערכת eVote. הלקוח גם מסכים לשפות את  דיבי מערכות ומנהליה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ושותפים עבור כל טענה שעשויה להתעורר.

זכויות קנייניות מערכת eVote

הלקוח רשאי להשתמש במערכת eVote רק כפי שאושר במפורש על ידי דיבי מערכות, ולא להעתיק, לשכפל, להפיץ, לנתח, להשוות, ללכוד מסך, לחקור ולהנדס מחדש, להדפיס עמודי מסך ממערכת eVote - לצורך הפצה או ליצירת עבודה הנגזרת ממערכת eVote ללא הסמכה מפורשת מ-דיבי מערכות.

קישורי אינטרנט (URL link) למערכת eVote

דיבי מערכות אינה בוחנת או מפקחת על משתמשים שעושים שימוש בקישורי אינטרנט או קישורים בהודעות דואר אלקטרוני למערכת eVote ואינה אחראית לתוכנם של אתרים או הודעות דוא"ל אלה.

אובדן נתונים

מערכת eVote מצפינה את הסיסמא שתבחר בעת יצירת חשבון משתמש. הלקוח אחראי לשמור ולאבטח את הסיסמה של הלקוח. אל תשתף את הסיסמא של הלקוח עם אדם אחר. דיבי מערכות לא תהיה אחראית לאובדן נתונים כתוצאה משימוש לא נאות של סיסמא.

שמירה על שלמות המערכת

הלקוח אינו רשאי להשתמש בכל התקן, תוכנה או קוד (שגרה) להתערב או להפריע או לנסות להפריע לעבודתה התקינה והרציפה של מערכת eVote. חל עליך איסור לבצע כל פעולה היוצרת עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו. כדי לשמור על שלמות המערכת לא תוכל לחשוף או לשתף את הסיסמה של הלקוח עם צד שלישי או להשתמש בסיסמה של הלקוח לשום מטרה שאינה מורשית.

הלקוח מסכים כי לא תוכל להשתמש בתוכנת רובוט (robot), עכביש (spider), התקן אוטומטי או תהליך ידני אחר לצורך ניטור או העתקה של מערכת eVote או/ו בתכנים הכלולים בה או/ו באתר www.evote.co.il ללא הסכמה מראש ובכתב של דיבי מערכות. הלקוח מסכים שלא תשתמש בתוכנה או בהתקן לצורך פגיעה, הפרעה או התערבות בפעילותה התקינה של מערכת eVote.

החזר כספי

מדיניות דיבי מערכות  אינה כוללת מתן החזר של תשלום מלא או חלקי ששולם בעבור השימוש מערכת eVote. אולם, במידה וימצא כי טענות הלקוח בדבר זכואות להחזר כספי מוצדקות, יפתח תהליך תקשורת מסודר להחזר כספי באותו אמצעי התשלום בו התבצעה הרכישה.

תוקף משפטי

הסכם זה מהווה את ההסכם הסופי בין הלקוח לבין דיבי מערכות. זהו החוזה המלא והבלעדי של ההסכם עם הלקוח על הנושאים שבמסמך זה. לא יכולו תנאים מקדימים על האפקטיביות של מסמך זה, חוץ מאלה המפורטים במפורש בו.

הלקוח מסכים כי הסכם זה יהיה כפוף לחוקים של מדינת ישראל. הלקוח מסכים כי כל תלונות ייושבו על פי הנהלים והחוקים בתחום השיפוט הזה.

אי יכולת דיבי מערכות לממש או לאכוף כל זכות המוענקות בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכות כזו.

אם אחד מסעיפי הסכם זה נמצא כבלתי חוקי על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה, הלקוח בכל זאת מסכים כי בית משפט כזה צריך לנסות לתקף את כוונות הצדדים כפי שהיא משתקפת בסעיף זה והלקוח מסכים, שבמקרה זה, שאר הסעיפים ישארו בתוקף מלא.

הלקוח מסכים כי כל תביעה, עילה או פעולה משפטית הקשורה במערכת eVote או בהסכם זה תוגש בתוך שנה אחת (1)  אחרי שכזו עלתה.

המונחים שנעשה בהם שימוש לתאר את הסעיפים של הסכם זה הן אך ורק למטרות תיאור. הם אינם רומזים או מפנים לתיאור חובה משפטית ספציפית.

הצדדים להסכם זה מסכימים כי באותו ייערך בשפה העיברית.